نگرانی در مشتری

نگرانی در مشتری چیست ؟

این ویدئو میگوید در خریدهای سازمانی در پایان فرایند تصمیم خرید یک مرحله به نام بروز نگرانی وجود دارد که درک نادرست آن میتواند مذاکره فروش را به شکست سوق دهد.

پشتیبانی سایت