معنی تمایز

تمایز چیست؟

این ویدئو میگوید ایجاد تمایز در محصول بسیار دشوارتر از آن است که مشاوران بازاریابی توصیه میکنند. اگر وجه تمایز محصول شما مزه هلو است، به محض این که رقیب مزه هلو را به سبد خود اضافه کرد شما دیگر تمایز ندارید.

پشتیبانی سایت