استراتژی های بازاریابی که موجب افزایش فروش نمی شوند!

استراتژی های بازاریابی که موجب افزایش فروش نمی شوندکدامند؟

این ویدئو به ما میگوید که گاهی ناکامی در تحقق اهداف فروش به عملکرد تیم فروش بستگی ندارد و به استراتژی بازاریابی مربوط است.
قسمت اول

پشتیبانی سایت